AA

Көкшетау қаласы Мемлекеттік архиві

КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МҰРАҒАТ ҚЫЗМЕТТІҢ 2016 жылғы 1-ші жартылдығының НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША

КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТIК МҰРАҒАТ ҚЫЗМЕТТIҢ
2016 жылғы 1-шi жартылдығының НЕГIЗГI БАҒЫТТАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРIНIҢ КӨРСЕТКIШТЕРI
БОЙЫНША
ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА Г. КОКШЕТАУ за 1 полугодие 2016 года

1.Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын сақтауды қамтамасыз ету*
Обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда Республики Казахстан*

код  
ж с
о т
л р   
о    к  
и  
Жұмыстардың түрі Виды работ (сақтау бірліктері, единицы хранения) Ескертпе Примечание
қағаз негізінде на бумажной основе кино кино фото фото дыбыс фоно бейне видео сақтандыру қоры страховой фонд
А Б 1 2 3 4 5 6 7
101 Қайта жаңғырту Реставрация 0,04            
102 Физико-химиялық және техникалық өңдеу Физико-химическая и техническая обработка 0,174            
103 Сақтандыру қорын құру Создание страхового фонда              

Қосымша:
Дополнение:

Баған 1, 101жол Графа 1, стр. 101
парақ листов 0,2

 

Баған 1, 103 жол Графа 1, стр. 103
кадр кадров  

2.Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының қалыптасуы
Формирование Национального архивного фонда Республики Казахстан

код   ж с о т л р о к и Жұмыстардың түрі Виды работ (сақтау бірліктері, единицы хранения) (шарт. бір.усл. ед.)
Басқармалық құжаттама   Управлен-ческая документация Жеке тектік құжаттар   личного происхож-дения ҒТҚ НТД Кино кино Фото фото Фоно фоно Видео видео Жеке құрам бойынша   по личному составу «Архивная Казахста ника»
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201 Құжаттарды қабылдау Прием документов ұйымдардан от организаций

0,808

      0,03     0,709  
202 азаматтардан от граждан                
203 Құжаттарды ҚР Ұлттық мұрағат қорының құрамына енгізу Включение документов в состав Национального архивного фонда РК 0,647 0,020     0,030        

3. ДБ есебiн және автоматтандырылған ҒАА құру
Создание учетных БД и автоматизированного НСА

код
ж с
о т
л
р
о
к
и
Жұмыстардың түрі Виды работ өлшем бірліктері единица измерения Қосылған включено Ескертпе Примечание
А Б В 1 2
301 ҚР Ұлттық мұрағат қорының құжаттарына МБАЖ енгізу Ведение АСГУ документов Национального архивного фонда РК Қор фонд    
302 Автоматтандырылған ҒАА енгізу Ведение автоматизированного НСА сақтау бірліктері/жазба единица хранении/запись 0,038  

4. Ақпараттық қызмет көрсету және құжаттарды пайдалану
Предоставление информационных услуг и использование документов

код  
ж с
о т
л
р
о
к
и
Ақпараттық іс-шаралар өткізу Проведение информационных мероприятий Сұраныстарды орындау Исполнение запросов Оқу залына бару Посещение читального зала Webсайттарды/парақтарды қарау Посещение web-сайта/страницы Пайдаланушыларға құжаттар беру Выдача документов пользователям Құжаттарды құпиясыздандыру Рассекречивание документов
Тақырыптық Тематических Генеа-логия-лық Генеа-логи-ческих Әлеуметті-құқықтық сипаттағы Социально-правового характера
А 1 2 3 4 5 6
401 0,013 0,047   1,906 0,026   5,708  
ескертпе примеч.   0,047 0,047   1,232 2,036 0,052      

5.Материалдық-техникалық база**
Материально-техническая база **

код  
ж с
о т
л
р
о
к
и
Бөлменің ауданы (кв.м) Площадь помещений (кв.м.) Мұрағат сөрелерінің ұзындығының артуы (пог.м)   Прирост протяженности архивных полок (пог.м) Бір компьютерде жұмыс істейтін адам саны (1 адам)   Количество работников на один компьютер (чел.) 1 сақ. бір.негізгі қаражаттың қалдық құны (тг.)   Остаточная стоимость основных средств на 1 ед. хр. (тг.)
соңғы үлгідегі өрт дабыл жүйесімен жабдықталғаны   оснащенных современными системами пожарной сигнализации соңғы үлгідегі күзет дабылымен жабдықталғаны   оснащенных современными системами охранной сигнализации қолданыстағы автоматтандырылған өрт сөндіру жүйесімен жабдықталғаны   оснащенных действующими системами автоматического пожаротушения пайдалануға берілгендері (жаңа немесе қайта жаңартылғандары)   введенных в эксплуатацию (новых или реконструированных)
А 1 2 3 4 5 6 7
501           1,1 0,031
ескертпе примеч. 0,497 0,497 0,349   1,735 да  
оснащены полностью

Көкшетау қаласының мемлекеттiк архив директоры                                                                   Т.Кақпенов

23.06.2016

Мақалың шыққан күні: 26.09.2016 15:20
Парақтағы соңғы өзгерістер: 26.09.2016 15:25
Қаралым саны: 3532
© 2024. Көкшетау қаласы Мемлекеттік архиві
';