A- A A+
Көкшетау қаласы Мемлекеттік архиві
2017 жылға арналған Көкшетау қаласы мемлекеттік архиві жоспарының НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
№№ п/п Көрсеткіштер Өлшеу бірлігі Жоспар 1-ші тоқсан 2-ші тоқсан 3-ші тоқсан 4-ші тоқсан
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ҚР Ұлттық архив қоры құжаттарының сақталуын қамтамасыз ету және мемлекеттік есепке алу            
1.1. Құжаттардың табиғи жағдайын жақсарту            
1.1.1. Қағаз негізінде құжаттардың (барлығы)   430 107 107 108 108
  Соның ішінде құжаттарды жаңғырту Сақт. бірл./бет 80/400 20/100 20/100 20/100 20/100
  Соның ішінде түптеу, тігу Сақт. бірл./бет 350 87 87 88 88
1.1.2. Консервациялық-профилактикалық өңдеу:            
1.1.2.1 киноқұжаттардың Сақт. бірл.          
1.1.2.2 фотоқұжаттардың Сақт. бірл.          
1.1.2.3. фоноқұжаттардың Сақт. бірл.          
1.1.2.4 Сақтандыру қорының Сақт. бірл./рулон мың.кадр          
1.2. Құжаттарды картондау Сақт. бірл 3000 750 750 750 750
1.3. Өшіп жатқан мәтіндерді қалпына келтіру Бет 50 - 20 20 10
1.4. Залалсыздандыру (дәрілеу) Сақт. бірл.          
1.5. Аса құнды құжаттарды табу:                
1 2 3 4 5 6 7 8
1.5.1. Аса құнды құжаттарды сипаттау            
1.5.1.1 Қағаз негізінде (қарау) Сақт. бірл.          
1.5.1.2 киноқұжаттарды Есеп бірл.          
1.5.1.3 фотоқұжаттарды Сақт. бірл.          
1.5.1.4 фоноқұжаттарды Есеп бірл          
1.6. Сақтандыру қорын құру:            
1.6.1. Қағаз негізінде Сақт. бірл. Есеп бірл.          
1.6.2. киноқұжаттардың Сақт. бірл. Есеп бірл.          
1.6.3. фотоқұжаттардың Сақт. бірл.          
1.6.4. фоноқұжаттардың Сақт. бірл. Есеп бірл.          
1.7. Құжаттардың бар болуы мен жағдайының тексерісі            
1.7.1. Қағаз негізінде Сақт. бірл. 10000 2500 2500 2000 3000
1.7.2. Киноқұжаттардың Сақт. бірл.          
1.7.3. Фотоқұжаттардың Сақт. бірл. 1000 250 375 375  
1.7.4. Фоноқұжаттардың Сақт. бірл.          
1.7.5. Сақтандыру қорының Сақт. бірл./рулон мың. кадр          
1.8. Есептік құжаттар топтамасын салыстыру қор 15 5 5 5 -
2. ҚР Ұлттық архив қорын қалып-тастыру, ведомстволық мұра-ғаттарға және мекеме-лер, ұйымдар мен кәсіп-орындар іс жүргізудегі құжаттар ұйымдастыруына ұйымдасты-рушылық-әдістемелік басшылық            
1 2 3 4 5 6 7 8
2.1. Құжаттарды қабылдау:            
2.1.1 Мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардан Сақт. бірл          
2.1.1.1 - тұрақты сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы Сақт. бірл.          
  - ұзақ уақыт және уақытша сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы Сақт. бірл.          
2.1.1.2 Ғылыми-техникалық құжаттаманы Сақт. бірл.          
2.1.1.3 Киноқұжаттарды Сақт. бірл.          
2.1.1.4 бейнеқұжаттарды Сақт. бірл.          
2.1.1.5 фотоқұжаттарды Сақт. бірл. 60     60 -
2.1.1.6 фоноқұжаттарды Сақт. бірл.          
2.1.1.7 Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл.          
2.1.2. азаматтардан Сақт. бірл. 20/50     20/50  
2.2. Мемлекеттік сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы            
2.2.1. Басқарушылық құжаттамасы мен жеке шығу тегі құжаттарының Сақт. бірл.          
2.2.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманың Сақт. бірл.          
2.2.3. киноқұжаттардың Сақт. бірл.          
2.2.4. бейнеқұжаттардың Сақт. бірл.          
2.2.5. фотоқұжаттардың Сақт. бірл.          
2.2.6. фоноқұжаттардың Сақт. бірл.          
2.2.7. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл.          
2.3. Ведомстволық сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы (СТК тізімдемелерді бекіту):            
1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.1. Басқарушылық құжаттамасына Сақт. бірл. 400   150 150 100
2.3.2. Ғылыми-техникалық құжаттамасына Сақт. бірл.          
2.3.3. киноқұжаттардың Есеп бірл.          
2.3.4. бейнеқұжаттардың Есеп бірл.          
2.3.5. фотоқұжаттарға Сақт. бірл. 60   30 30 -
2.3.6. фоноқұжаттарға Есеп бірл.          
2.3.7. азаматтардан Сақт. бірл./құжат 20/50   - 20/50 -
2.3.8. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл.. 500   150 200 150
3. Ақпараттық-іздестіру жүйелерді құрастыру, ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану                
3.1. Құжаттарды сипаттау            
3.1.1. Басқарушылық құжаттаманы және жеке шығу тегі құжаттарын   Сақт. бірл. 400   150 150 100
3.1.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманы Сақт. бірл.          
3.1.3. киноқұжаттарды Есеп бірл.          
3.1.4. бейнеқұжаттарды Есеп бірл.          
3.1.5. фотоқұжаттарды Сақт. бірл. 60 - 30 30 -
3.1.6. фоноқұжаттарды Есеп бірл.          
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1.7. Жеке құрамы бойынша   Сақт. бірл.          
3.2. Тізімдемелерді қайта өңдеу:            
3.2.1. Басқарушылық құжаттаманың және жеке шығу тегі құжаттарының Сақт.бірл. 500     500  
3.2.2. киноқұжаттардың Есеп бірл.          
3.2.3. бейнеқұжаттардың Есеп. бірл.          
3.2.4. фотоқұжаттардың Есеп бірл.          
3.2.5. фоноқұжаттардың Сақт. бірл.          
3.2.6. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл..          
3.3. Тізімдемелерді жетілдіру (түзету және тізімдемеге ғылыми-анықтамалық аппаратының кешенін құрастыру):            
3.3.1. Басқарушылық құжаттаманың және жеке шығу тегі құжаттарының ед.хр.          
3.3.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманың            
3.3.3. киноқұжаттардың Есеп бірл.          
3.3.4. бейнеқұжаттардың Есеп. бірл.          
3.3.5. фотоқұжаттардың Сақт. бірл          
3.3.6. фоноқұжаттардың Есеп бірл.          
3.3.7. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл .          
1 2 3 4 5 6 7 8
3.4. каталогтау:            
3.4.1. Басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарын Сақт. бірл 100 50   25 25
3.4.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманы            
3.4.3. киноқұжаттарды Есеп бірл.          
3.4.4. бейнеқұжаттарды Есеп. бірл.          
3.4.5. фотоқұжаттарды Сақт. бірл          
3.4.6. фоноқұжаттарды Есеп бірл.          
3.4.7. Каталогтарға тақырыптық карточкаларды қосу:            
3.4.7.1 Басқарушылық құжаттамасы мен жеке шығу тегі құжаттарына карт. 200 100   50 50
3.4.7.2 Ғылыми-техникалық құжаттамасына карт          
3.4.7.3 киноқұжаттарға карт.          
3.4.7.4 бейнеқұжаттарға карт.          
3.4.7.5 фотоқұжаттарға карт.          
3.4.7.6 фоноқұжаттарға карт.          
3.5. Құжаттарға ғылыми-анықтамалық аппаратын құру            
3.5.1. Әкімшілік-аумақтық бөлініс бойынша анықтамалықты дайындау анықтама-лық          
3.5.2. Жеке шығу тегі құжаттары бойынша каталогты құру (анықтамалықты)  анықтама-лық          
3.5.3. Жеке құрамы бойынша құжаттардың орналасу жері туралы каталогты құру каталог          
1 2 3 4 5 6 7 8
4. Ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану            
  дайындық:            
4.1. Кітаптар кітап          
4.2 Құжаттар көрмелерін көрме 2 - 1 - 1
4.2. телебағдарламаларды бағдарлама 1 - 1 - -
4.3. Мақалалар мен құжаттар топтамаларын мақала, топтама 5 2 1 1 1
4.4. Дәрістер оқылды, сабақтар өткізілді сабақ, дәріс 9 4 2 1 2
5.2. Істер номенклатураларын әзірлеу номенклатура 10 2 3 3 2
5.3. Семинар-кеңестерді өткізу семинар 3 1 1 1 -
5.3.1.  Мемлекеттік қызмет бойынша семинар өткізу семинар 2     1 1
5.4. Ведомстволық архив туралы ережелерді келісу ереже 5 1 1 2 1
5.5. Сараптамалық комиссия туралы ережелерді келісу ереже 5 1 1 2 1
6. Мәліметтер базасын толықтыру            
6.1.  Нотариалдық келісім –шартарды мәліметтер базасына енгізу Келісім-шарттар 4000 1000 1000 1000 1000

Арив директоры   Т.Какпенов

Парақтағы соңғы өзгерістер:: 10.01.2017 17:34

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

@2024 «Ақмола облысы Көкшетау қаласы Мемлекеттік мұрағаты» ММ
Яндекс.Метрика

Пошталық мекенжайы:

Телефон:

Электрондық пошта адресі:

Кокшетау қ., Темирбекова қ., 55

8 (7162) 31-56-70

arhiv_kokshe@akmo.kz